ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN NIP

1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoogĻ en de cliŽnt.

 

2. Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de declaratie. De cliŽnt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.

 

3. Indien door de cliŽnt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel aan de psycholoog een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt.

 

4. Indien de cliŽnt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien niet binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliŽnt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliŽnt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

5. De psycholoog is in het hiervůůr onder 4 genoemde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliŽnt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het in te vorderen bedrag met een minimum van 113,45 Euro

Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000. 

 

 

Ļ Met psycholoog wordt bedoeld diegene die een doctoraalexamen in de psychologie met goed gevolg heeft afgelegd, danwel diegene die als gezondheidszorgpsycholoog staat ingeschreven in het BIG-register van het ministerie van VWS. 

 

 

 

 

Voorwaarden                                                     printversie